Åpenhetsloven

Overordnet

I forbindelse med redegjørelse med åpenhetsloven for årsrapporten 2022, har vi brukt OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger.

I Skagstindgruppen arbeider vi for å sikre ansvarlighet rundt arbeidstakerrettigheter. Noen av tiltakene som er implementert er følgende:

  1. Verneombud: Vi sikrer at det er etablert verneombud som ivaretar arbeidstakernes interesser og arbeidsmiljøet.
  2. Like lønnsvilkår: Vi arbeider for å sikre like lønnsvilkår for alle ansatte uavhengig av kjønn.
  3. Konkurransedyktige vilkår i bransjen: Vi jobber for å opprettholde konkurransedyktige vilkår innen vår bransje og følger regler og forskrifter som er fastsatt for å sikre rettferdig konkurranse.
  4. Generelt godt arbeidsmiljø: Vi legger vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø hvor åpenhet og kommunikasjon er viktige elementer. Vi oppmuntrer til åpenhet og har etableret mekanismer for varsling eller rapportering av eventuelle bekymringer eller uregelmessigheter.
Forankre ansvarlighet

1. Forankre

Skagstindgruppen skal være trygge på at våre innkjøp stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Styret er aktive ledende personer i organisasjonen og representerer daglig leder, leder for booking, samt 100% av aksjonærene i selskapet. Det er i styrets uttalte holdninger viktig å etterstrebe høye etiske standarder og fokus på samfunnsansvar og bærekraft.

Risikovurdering

2. Kartlegge og vurdere leverandørkjeden

Kartlegging av vår leverandørkjede er utført på følgende måte. Først har vi inndelt mellom leverandør og samarbeidspartner. Samarbeidspartner defineres som de som genererer flere forskjellige kostnads-/inntektsstrømmer og hvor samarbeidet strekker seg utover en vanlig leverandørtransaksjon. Blant disse er det tettere dialog og større tilstedeværelse av ledende personer som fasiliterer rutiner for inngåelse av samarbeid opp mot etiske retningslinjer.

Risikobasert tilnærming:

Vi har kartlagt alle våre leverandører og samarbeidspartnere og gjort konkrete risikovurderinger ut ifra følgende kriterier:

  • Kompleksitet i leverandørkjeden
  • Bransjerisiko
  • Type vare-/tjenesteleveranse
  • Om selskapene selv gjennomfører aktsomhetsvurderinger

Forholdsmessighet:

Risiko for faktisk negativ konsekvens av vår aktivitet er vurdert etter følgende parametre:

  • Antall kjøp
  • Beløpsmessig størrelse

Dette gir oss følgende matrise med fordeling av leverandører og samarbeidspartnere tilknyttet risiko for negative konsekvenser:

Risikovurdering

Vår aktsomhetsvurdering har gitt oss grunnlag for å vurdere behov for mer spesifikke informasjonskrav, f.eks. om særskilte varer og tjenester. Etter våre aktsomhetsvurderinger mener vi at vi besitter nok kunnskap for å kunne svare dekkende på gjeldende informasjonskrav.

3. Forebygge

Vi retter innsatsen dit risikoen for mennesker, samfunn og miljø er størst. Dialog og samarbeid med leverandører er blant våre viktigste verktøy i dette arbeidet, da leverandørene er vårt knutepunkt til resten av verdikjeden. Vi forsøker å kartlegge og sikre at det ikke foregår bakenforliggende tilfeller av sosial dumping eller produksjon under kritikkverdige forhold i verdikjedene til leverandører vi inngår samarbeid med.

Tiltak

4. Overvåke

Vi legger stor vekt på den årlige gjennomgangen av aktsomhetsvurderingen for å sikre at våre tiltak har den ønskede effekten. Interne revisjoner og aktiv deltakelse fra ledelsen er essensielle for å forbedre vårt arbeid. Vurderinger, tiltak og eventuelle avvik blir jevnlig rapportert sentralt, med løpende oppdateringer til styret.

5. Kommunisere

I henhold til åpenhetsloven har kunder og andre interessenter krav på å vite hvordan vi håndterer faktiske og potensielt negative konsekvenser som er avdekket i aktsomhetsvurderingene. Vi har etablert kontaktperson for henvendelser: ed@skagstindgruppen.no.

6. Rette opp

Skagstindgruppen arbeider for å rette opp i potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet. Vi anerkjenner at det er utfordrende å ha full oversikt over komplekse leverandørkjeder. Derfor jobber vi kontinuerlig med å styrke våre rutiner rundt dette. Vi gjennomfører regelmessige vurderinger for å identifisere og håndtere risikoer. Vårt fokus er på bærekraft, etikk og samfunnsansvar i alle aspekter av vår virksomhet.